Merhum Meclisî bu namazları “Zâdü’l-Meâd” kitabında şöyle rivayet etmiştir:

1. Gecenin Namazı: Dört rekâttır. Her rekâtta bir Fâtiha, on beş defa İhlâs Suresi okunur.

2. Gecenin Namazı: Dört rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha, yirmi defa Kadir Suresi okunur.

3. Gecenin Namazı: On rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha, elli defa İhlâs Suresi okunur.

4. Gecenin Namazı: Sekiz rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha, yirmi defa Kadir Suresi okunur.

5. Gecenin Namazı: İki rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha, elli defa İhlâs Suresi okunur. Namazın selamından sonra da yüz defa “Allahumme salli elâ Muhammed’in ve Âl-i Muhammed” diyerek salâvat getirilir.

6. Gecenin Namazı: Dört rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve bir defa da Mülk (Tebâreke) Suresi okunur.

7. Gecenin Namazı: Dört rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve on üç defa Kadir Suresi okunur.

8. Gecenin Namazı: İki rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve on defa İhlâs Suresi okunur. Namazın selamından sonra da bin defa “Subhanellah” zikri söylenir.

9. Gecenin Namazı: Altı rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve altı defa Âyete’l-Kürsî okunur. Namazı bitirdikten sonra “elli defa salâvat” getirilir. Bu namazlar akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınır.

10. Gecenin Namazı: Yirmi rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve otuz defa İhlâs Suresi okunur.

11. Gecenin Namazı: İki rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve yirmi defa Kevser Suresi okunur.

12. Gecenin Namazı: Sekiz rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve otuz defa Kadir Suresi okunur.

13. Gecenin Namazı: Dört rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve yirmi defa İhlâs suresi okunur.

14. Gecenin Namazı: Altı rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve otuz defa Zilzâl (İzâ Zulzilet) Suresi okunur.

15- Gecenin Namazı: Dört rekâttır; ilk iki rekâtın her rekâtında bir Fâtiha ve yüz defa İhlâs; diğer iki rekâtta ise her rekâtta bir Fâtiha ve elli defa İhlâs Suresi okunur.

16. Gecenin Namazı: On iki rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve on iki defa Tekâsür Suresi okunur.

17. Gecenin Namazı: İki rekâttır; birinci rekâtta bir Fâtiha ve bir defa da istediği her hangi bir sureyi, ikinci rekâtta ise bir Fâtiha ve yüz defa İhlâs Suresi okunur ve namazın selamından sonra yüz defa “La ilâhe illallah” zikri söylenir.

18. Gecenin Namazı: Dört rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve yirmi beş defa Kevser Suresi okunur.

19. Gecenin Namazı: Elli rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve elli defa Zilzâl (İzâ zülzilet) Suresi okunma suretiyle kılınır. Burada maksat her halde her rekâtta Fâiha’dan sonra bir defa Zilzâl Suresi’nin okunmasıdır. Zira her rekâtta elli defa okunması kastedilirse, o zaman 2500 defa okunması gerekir, bu da oldukça zor, belki de imkânsız bir şeydir.

20.21.22.23.24. Gecelerin Namazı: Bu gecelerin her birinde sekiz rekât; her rekâtta bir Fâtiha ve istediği her hangi bir sureyi okuyabilir.

25. Gecenin Namazı: Sekiz rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve on defa İhlâs Suresi okunur.

26. Gecenin Namazı: Sekiz rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve yüz defa İhlâs Suresi okunur.

27. Gecenin Namazı: Dört rekâttır; her rekâtta imkânı olduğu takdirde bir Fâtiha ve bir Mülk (Tebâreke) Suresi, mümkün olmadığı takdirde ise, Mülk Suresi’nin yerine yirmi beş defa İhlâs Suresi’ni okuyabilir.

28. Gecenin Namazı: Altı rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha, yüz defa Âyete’l-Kürsî, yüz defa İhlâs ve yüz defa Kevser sureleri okunur. Namazdan sonra da yüz defa “Salavât” getirilir.

Bu gecenin namazını bu şekliyle Merhum Meclisî nakletmiştir. Fakat Merhum Şeyh Abbas Kummî’nin tahkikine göre bu gecenin namazı şöyledir: Altı rekât, her rekâtta bir Fâtiha ve on defa Âyete’l-Kürsî, on defa Kevser ve on defa da İhlâs okunur. Namazdan sonra da yüz defa Resulullah’a salâvat getirilir.

29. Gecenin Namazı: İki rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve yirmi defa İhlâs okunur.

30. Gecenin Namazı: On iki rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve yirmi defa İhlâs suresi okunur. Namazdan sonra ise yüz defa Resulullah’a (s.a.a) salâvat getirilir.

Bilindiği gibi bütün namazlar ikişer, ikişer rekâtlar şeklinde (sabah namazı gibi) kılınır.

islamivahdet.com