Hz. İmam Rıza’nın(a.s) türbesinde konuşan Ayetullah Mekarim Şirazi ‘Özellikle gençlerin kafasında temelsiz, hayali ve yanıltıcı şüpheler yaratmak İslam düşmanlarının yeni hilesidir’ ifadelerini kullandı.

Ayetullah Mekarim Şirazi sözlerine şöyle devam etti;

“Bu hayali şüphelere örnek olarak; Kur’an’ın ilmi, sadece İslami ilimlerle sınırlandırdığı ve diğer ilimlere önem ve değer vermediği yönündeki söylentilerdir.

Son dönemlerde Amerika ve Avrupa’nın Kur’an’a yönelmesinde büyük oranda artış var. Kur’an, farklı dillere tercüme edildi ve en çok satan kitaplar listesinde yer almaya başladı.

İslam düşmaları defalarca kutsal Kur’an’ı yaktı. Ama bugün daha kapsamlı bir mücadele yöntemine baş vurarak Kur’an’ın ruhunu hedef almaya başladılar. Kur’an, kendisinde hiçbir şüphe olmayan ve Allah katından nazil olan semavi bir kitaptır. Kur’an’a müracaat edenler, onun ne kadar mucizevî ve yüce bir kitap olduğu gerçeğini anlar.

Kur’an, bundan on dört asır önce tecrübî (deneysel) ilimlerle tevhit inancını ve doğa bilimleriyle de mead (ölüm ve ötesi) inancını ispat etmiştir. Kur’an’ın bu ilimlerden söz etmeye başladığı zamanlarda birçok ilim insanlık için bir bilinmezden ibaretti. İslam dininin bu gerçekleri, diğer ilimler için bir yön gösterici konumundadır.

Kur’an’ı Kerim bazı ayetlerde yerin ve göğün yaratılışını, gündüz ve gecenin art arda ilerleyişini, rüzgârların esişini ve yağmurun inişini Allah’ın varlığının bir delili ve nişanesi olarak tanıtıyor.

Tıp, astronomi, fizik, kimya, matematik gibi ilimler yıllarca ilim havzalarında okutulan ilimlerden sadece birkaçıdır. Hatta birçok İslam âlimi bu ilimlerin ya temelini atmıştır ya da öncülerinden olmuştur.

Hicri ikinci ve üçüncü yüzyıldan onuncu yüzyıla kadar tecrübî ilim âlimleri, dini ilimler âlimlerinin yanında yetişmiştir. Cabir b. Hayyan, Şeyh Bahaî, İbn. Sina, Hace Nasruddin Tusi, Zekeriya Razi gibi isimler insanlığa ve bilim dünyasına takdire şayan hizmetlerde bulunmuş, birçok ilmin temelini atmış ya da geliştirmişlerdir. Kur’an’ın ilahi ışığından beslenen bu ilimler büyük keşiflere imza atılmasına sebep oldu. Batı ülkelerinin bu ilimlerle tanışması İslam âlimleri sebebiyledir.

Batı ülkelerinin ilimden uzak olduğu karanlık asırlarında, Müslümanlar dünyaya birçok mucit ve kâşif tanıttı. Eğer okullarımızda ve üniversitelerimizde İslam hakiki manasıyla bizlere kılavuzluk ederse Müslümanlar yeniden dünyaya yeni bilimsel gelişmeler sadır edecek konuma gelir.”

ajanslar

0
Would love your thoughts, please comment.x