Bu biyografi, Şehid Ayetullah Dr. Muhammed Hüseyin Beheşti’nin doğumundan şehadetine kadar 53 yıllık hayat kesiti sürecinde olup biten olayları beyan etmektedir.

Ayetullah Beheşti, 24 Ekim 1928 yılında İsfahan’da dindar bir ailenin evladı olarak dünyaya geldi.

Babası Huccet’ul İslam Seyyid Fazlullah Hüseyni Behişti İsfahan’ın tanınmış ulemasındandı.

Annesi Masume Beygü Hatun Abadi, döneminin büyük taklit merciilerinden Ayetullah’ıl Uzma Hacı Mir Muhammed Sadık’ın kızıdır.

 • 1932 – Henüz 4 yaşındayken tahsile başladı
 • 1935 İsfahan’ın servet okuluna kayıt yaptırır
 • 1938 İsfahan Sadi lisesine girer
 • 1941 liseyi son sınıftan terk eder ve İsfahan dini ilimler medresesinde dini tahsile başlar
 • 1945 yılında İsfahan arap edebiyatı, fıkıh, usul, mantık ve felsefe derslerine başlar
 • 1946 yılında Kum’a hicret eder ve Huccetiye medresesinde İslami ilimler tahsiline başlar. Ayrıca Ayetullah Damad ve Ayetullah Erdekani gibi büyük üstatlardan ders almaya başlar
 • Mart 1947 – İmam Humeyni, Ayetullah’il Uzma Brucerdi ve Ayetullah’ıl Uzma Hüccet’in derslerine girer
 • 1948 Muhammed Müfettih, Musa Şübeyri Zencani, Musa Sadr, Nasır Mekarim Şirazi, Ahmet Azeri Kummi, Seyyid Mehdi Ruhani, Ali Mişkini Erdebili ve Abdurrahim Rabbani Şirazi gibi büyük din alimleri ile aynı derslere katılır ve tanışır
 • 1949 “Aylık Söyleşi” toplantıları düzenler ve bu toplantılardaki konuşmaların metinlerini derleyerek “Aylık Söyleşi” ve “Aşura Bahisleri” kitabında yayınlamaya başlar.
 • 1950 – İslami ilimlerde iyi bir seviye yakaladıktan sonra yarıda bıraktığı lise tahsilini de tamamlayıp lise diplomasını aldıktan sonra İslami ilimler fakültesi sınavlarını kazanarak üniversite tahsiline başlar
 • 1951 Tahran’a gider ve İngilizce kurslarına katılır
 • 1951 İsfahan telgrafhanesi çalışanlarının grevine destek vererek  onlara hitaben yaptığı konuşma yapar. Bu konuşmalarından dolayı İsfahan emniyetine çağrılır
 • 1951 Kum’a geri döner ve liselerde İngilizce öğretmeni olarak tedrisata başlar. Aynı yıl İslimi ilimler tahsilini sürdürerek Ayetullah Allame Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabai ile tanışır ve onun “Felsefe Esasları ve Realizm metodu” derslerine katılır
 • 1954 Kum’da “Din ve Bilim” medresesini kurar
 • 1955 Tahran üniversitesinden yüksek dereceli lisansını alır
 • 1956 Makul branşında doktora dalında tahsilini sürdürür
 • 1959 “Namaz Nedir?” kitabını yayınlar
 • 1960 Kum din alimlerinden bir grubun işbirliği ile Kum dini ilimler havzasında eğitim metodunda yeni düzenlemeye gider ve Hakkani medresesinde dini ilim talebeleri için de yeni metotla Arapça ve İngilizce diller tedrisatı getirttirir
 • 1960 İslam’da finans yasaları ve bankacılık makalesi ile “Kur’an’da Alem-i halk ve Alem-i Emr” ve “Toplumumuzda yeni bir sınıf” isimli makaleleri yayınlar
 • 1961 – Ayetullah Brucerdi vefat eder
 • 1961 yılında Ayetullah Ali Mişkini, Ayetullah Abdurrahim Rabbani Şirazi ve Ayetullah Gülpaygani’nin işbirliği ile  kum İslami İlimler merkezindeki yeni eğitim sistemini hayata geçirir
 • Mayıs 1962 yılında şehid Muhammed Mufettih’in işbirliği ile ve İslam’da din uleması makalesini hazırlayarak “Kum Talebeler Merkezi”ni oluşturmakla rahmetli İmam Humeyni liderliğindeki hareketin ilk kıvılcımlarını oluşturur.
 • 1963 rahmetli İmam Humeyni’nin İsfahan kentindeki mücadele hareketini organize etmek amacıyla İsfahan kentinde ikamet  etme teklifini Kum’un önemli bir merkez olduğu ve onun yanında olmak istediği gerekçesiyle kabul etmez
 • 1963 – “İlim ve dinde  illiyet kanunu” makalesini hazırlayarak yayınlar. Aynı anda Mühendisler İslami topluluğunda da sürekli konuşmalar yapar
 • 1963 – İslam devletinin alt yapısıyla ilgili bir araştırma çekirdeğinin oluşturulması
 • 1963 – Savak tarafından Kum’da ikameti yasaklandı ve Tahran’a mecburi göçe zorlandı. Aynı dönemde rahmetli İmam Humeyni’nin emriyle Murtaza Mutahhari, Muhyiddin’i Anvari ve Mehdi Mevlai ile birlikte İslami mutelife heyetleri fakihler konseyi üyeliğine girdi
 • 1964 – SAVAK’ın baskısı sonucu görevli bulunduğu eğitim ve öğretim sorumluluğundan atılma beklentisi içindeydi. Aynı yıl İsfahan’ın “Çahar Bağ” dini medresesinde mübarek Meb’as bayramı dolayısıyla yaptığı konuşmadan dolayı İsfahan şehri emniyetine çağrıldı.
 • 1965 – Taklit Mercilerinin direktifleri doğrultusunda Almanya’ya gider ve Homburg İslam merkezinin idaresini ele alır
 • 1966 – Hamburg İslam merkezinden yaptığı faaliyetler ve mevcut gelişmelerle ilgili raporlar hazırlayarak ülke içinde bir takım din uleması ve liderlerine bu cümleden Muhammed Ali Recai, Murtaza Cezayiri, Mühendis Mehdi Bazergan ve taklit mercii  Ayetullah’ıl Uzma Milani’ye gönderir
 • 1968 – “Avrupa’da İslam’ın Sesi” kitabını hazırlar ve 5 dilde yayınlar
 • 1969 – “Hangi Meslek” ve “İslami Yaşantıda İman’ın Rolü” makalelerini yayınlar
 • 1969 – Yılın ikinci yarısında Irak’a gider ve İmam Humeyni, Ayetullah Hoi, Ayetullah Muhammed Bagır Sadr ve Ayetullah Hekim ile görüşür
 • 1969 – Suriye, Türkiye ve Lübnan ülkelerine seferler düzenler ve buralarda İslami faaliyetlerle tanışır. Lübnan’da İmam musa Sadr ile mücadele ahdi bağlar
 • 1970 – İran’a döner ve SAVAK’ın emriyle yurt dışı yasağı konur
 •  1970 – Almanya’daki faaliyetleri ve konuşmalarından özellikle İslam’ın adaletli kanunları ve Allah’a tapma konulu konuşmalarından dolayı SAVAK tarafından hakkında soruşturma başlatılır
 • 1970 – Yeniden eğitim ve öğretim müdürlüğünde çalışmaya başlar ve İran Ders Kitapları Teşkilatında Kıdemli Uzman Araştırmacı payesini kazanır
 • 1971 – Ayetullah Seyyid Abdul Kerim Musevi Erdebili, Muhammed Cevad Bahüner ve Muhammed Rıza Mehdevi Keni gibi din alimlerinin katkısıyla “İslami Araştırma Merkezi”ni kurur
 • 1971 – “Kur’an Mektebi” derneği adı altında Kur’an tefsiri ve siyasi meseleler yorumu gibi oturumlar düzenler
 • 1972 – Fas’ın başkenti Rıbat’ta düzenlenen Dünya Sağlık Teşkilatı Konferansı için İslam açısından aile yapısıyla ilgili değerli bir makale hazırlayarak gönderir
 • 1974 – Üstad Murtaza Mutahhari, Muhammed Mufettih, Emir Hüseyin Aryan ve Muslih gibi değerli jüre üyelerinin huzurunda “Kur’an’da doğa ötesi konular” unvanlı tezini yüksek bir dereceyle savunur
 • 1974 “Kur’an açısından Tanrı” kitabını yayınlar
 • 1974 – Mercilik, Liderlik, İmamet ve Ümmet gibi konularda değerli konuşmalar yapar ve bu konuşmaları SAVAK’ın raporlarında aleyhinde bir delil olarak gösterilir.
 • 1975 – SAVAK’ın aleyhte hazırladığı dosyalar delil gösterilerek tutuklanır ve SAVAK tarafından sorgulamaya tabii tutulur
 • 1975 – Serbest bırakıldıktan sonra tekrar Kur’an mektebi derslerine başlar
 • 1976 – Şah rejimi aleyhindeki aydınlatıcı konuşmalarını sürdürür ve Hüseyniye-i İrşad Merkezinin kurucusu Muhammed Hümayun Bünyan’ın vefatı münasebetiyle bir bildiri yayınlar ve bu hususta düzenlenen anma törenini Şah rejimine karşı siyasi bir eyleme dönüştürür
 • 1977 – Kendi evini “Kur’an açısından tanım” dersleri merkezine dönüştürür
 • 1978 – İmam Humeyni liderliğindeki siyasi hareketler arasında dayanışma ve koordine sağlanması amacıyla Avrupa ve Amerika’ya seferler düzenler
 • 1978 – Murtaza Mutahhari, Muhammed Mufettih, Muhammed İmamiyi Kaşani, Meliki, Seyyid Abdul Kerim Museviyi Erdebili, Ali Asgar Mirvarid gibi şahsiyetlerle birlikte “Mücadeleci Ulema Camiası” ( Camie-i Ruhaniyeti Mübariz) nın kurulması  çalışmalarını başlatır.
 • 1978 – Irak’ta İmam Humeyni’nin ikametgâhının abluka altına alınmasını protesto amacıyla bildiri yayınlar
 • 1978 – Fransa’ya giden İmam Humeyni’ye gereken ilgi ve saygının gösterilmesi amacıyla Fransa cumhurbaşkanına bir mektup gönderir
 • 1978 – Murtaza Mutahhari, Mehdi Kerrubi, Muhammed Cevad Bahüner ve Muhammed Rıza Mehdevi Keni ile birlikte ortak bir bildiri yayınlayarak Kirman merkez camisi faciasını şiddetle kınar
 • 1978 – Bazı meseleleri İmam Humeyni ile görüşmek üzere Paris’e gider ve “İnkılab Konseyi’nin teşkili konusunda İmam Humeyni tarafından bildiri yayınlanmasında danışmanlık eder
 • 1978 –  Tanınmış din ulemasından Murtaza Mutahhari, Muhammed Mufettih, Muhammed Rıza Mehdevi Keni, Abdul Kerim Musevi Erdebili ve Ekber Haşimi Refsencani ile ortak bir bildiri yayınlayarak Tahran üniversitesinde despot şah rejiminin gerçekleştirdiği katliamı ve sıkıyönetimi kınar
 • 1978 – İran halkının dikta şah rejimi aleyhindeki muhteşem inkılâbının doruk noktasında Aşura günü Tahran’da düzenlenen muhteşem yürüyüşte tarihi bir konuşma yapar
 • 1979 – Şah firar eder
 • 1979  – “İslam Özgürlük Dini” adı altında bir konuşma yapar
 • Şubat 1979 – Murtaza Mutahhari, Muhammed Cevad Bahüner, Ekber Haşimi Refsencani, Seyyid Abdul Kerim Musevi Erdebili, Seyyid mahmud Talegani, Seyyid Ali Hamanei, Muhammed Rıza Mehdevi Keni, Mehdi Bazergan, Mustafa Ketirai, Yedullah Sehabi, Ahmed Sadr Seyyid Hac Cevadi gibi şahsiyetlerin katılımıyla İmam Humeyni’nin fermanı doğrultusunda “İnkılab Konseyi”nin kuruluşunu resmen açıklar
 • 1979 – İmam Humeyni’nin İran’a dönüşünün hükümet tarafından engellendiğini protesto amacıyla bir grub ulemayla birlikte Tahran üniversitesi camisinde oturma eylemi başlatır
 • 1979 – 6 Şubat’ta Mehdi Bazergan’ın İmam Humeyni tarafından geçici hükümet’in başbakanı olarak atandığını açıklar
 • 1979 – 11 Şubat Müslüman İran Halkının muhteşem inkılabı zafere ulaşır
 • 1979 – 15 Şubat genel silahsızlanma seferberliği ilan edilir ve halktan ellerindeki tüm silahları ve teçhizatı İnkılap komiteleri ve camilere teslim etmeleri istenir
 • 1979 – Seyyid Abdul Kerim Museviyi Erdebili, Ekber Haşimi Refsencani, Seyyid Ali Hamanei ve Muhammed Cevad Bahüner ile birlikte “Cumhuriyi İslami Partisi”nin kuruluşunu ilan eder
 • 1979 İmam Humeyni kum kentine döner
 • 1979 – Mehdi Hadevi ilk İslam İnkılabı baş savcısı ilan edilir
 • 1979 – Mustaz’aflar Kurumu teşkil olunur
 • 1979 – “İmdat Komitesi” (fakirlere yardım kurumu) teşkil olunur
 • 1979 – İslam İnkılâbı Mesken vakfı kurulur
 • 1979 – İslam İnkılâbı muhafızlar ordusu kurulur
 • 1979 – Terör Furkan grubu tarafından tümgeneral Karani şehid edilir
 • 1979 – Libya’nın dönem dışişleri bakanı Abd’us Selam Cellud Cumhuriyi İslami partisinin önde gelen liderlerinden Seyyid Abdul Kerim Museviyi Erdebili, Ekber Haşimi Refsencani, Seyyid Ali Hamanei ve Muhammed Kazım Bucnurdi, Seyyid Muhammed Hüseyin Behişti ve Hasan Ayet ile görüşür
 • 1979- Dr. Muhammed Sehabi’nin evi önünde Ayetullah Murtaza Mutahhari terör edilir
 • 1979 – Terör örgütü Furkan tarafından Ayetullah Rafsancani’ye yönelik başarısız terör eylemi gerçekleştirilir
 • 1979 – Cumhuriyi İslami Partisinin resmi organı “Cumhuriyi İslami Gazetesi” yayınlanır
 • 1979 – İnkılap komitelerine yönelik Hasan Nezih’in eleştirel açıklamasına tenkit
 • 1979 – Fakihler Meclisinin teşkili konusunda basın toplantısı düzenler
 • 1979 – “Onarım Cihadı” teşkilatı kurulur ve Ali Ekber Natık Nuri İmam Humeyni’nin bu teşkilattaki ilk temsilcisi olarak göreve başlar
 • 1979 – Anaya Yasa Fakihler meclisi çalışmasına başlar
 • 1979 – Furkan terör örgütü tarafından hacı Muhammed Taki Hacı Tarhani terör edilir
 • 1979 – Geçici hükümet ve inkılâp konseyi kurulu belirlenir
 • 1979 – Fakihler Meclisi adaylığı için parti ve teşkilatların katılımıyla geniş bir koalisyon açıklanır
 • 1979 – İmam Humeyni tarafından Ayetullah Talegani’nin imamlığında ilk Tahran Cuma namazının kılınması fermanı verilir
 • 1979 – Fakihler Meclisi seçimlerinin sonuçları açıklanır. Tahran seçim merkezi oylarının %60’ını Dr. Behişti alır
 • 1979 – Anayasayı yazmakla görevli Fakihler Meclisinin ilk oturumu  Ayetullah Hüseyin Ali Münteziri’nin imamlığında yapılır
 • 1979 – Meclis seçimleriyle ilgili eleştirilere Cumhuriyi İslami Partisi tarafından açıklama ve cevap verilir
 • 1979 – Furkan terör örgütü tarafından Hacı mehdi Iraki ve oğlu Hüsamettin Iraki terör edilir
 • 1979 – Ayetullah Talegani vefat eder
 • 1979 – İtalyan gazeteci Uryana Fallaci İmam Humeyni ile meşhur röportajını yapar
 • 1979 – Cumhuriyi İslami partisinin çağrısı üzerine Rehberliğe biat yürüyüşü düzenlenir
 • 1979 – Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Gazi Tabtabai terör edilir
 • 1979 – Tahran’da Amerikan elçiliğinin ele geçirilmesi ardından Mühendis mehdi Bazergan hükümeti istifa eder
 • 1979 – Anayasayı hazırlamakla görevli Fakihler meclisinin son oturumu düzenlenir
 • 1979 – Tahran üniversitesinde anayasayı inceleme ve eleştiri semineri düzenlenir
 • 1979 – İran İslam Cumhuriyeti anayasası halk referandumuna sunulur
 • 1979 – Terör örgütü Furkan grubu tarafından Ayetullah Muhammed Mufettih terör edilir
 • 1979 Abbas Emir İntizam casusluk suçundan tutuklanır
 • 1979 – İlk cumhurbaşkanlığı seçimlerine yoğun aday katılımı
 • 1980 – Müslüman halk partisi yoğun bir menfi propaganda başlatır, Kum ve Tebriz kentlerinde etnik kökenli olaylar yaşanır
 • 1980 – Yezd Cuma namazı İmamı Ayetullah Saduki’ye başarısız bir terör saldırısı düzenlenir
 • 1980 – İmam Humeyni Mehdi Rızai kalp hastanesinde tedavi altına alınır
 • 1980 – Ebul Hasan Beni Sadr Cumhurbaşkanlığına seçilir
 • 1980 – Dr. Behişti İmam Humeyni tarafından yargı gücü başkanlığına atanır
 • 1980 – İslam İnkılabı Şehidler vakfı kurulur
 • 1980 – Anayasa kollama konseyi üyeleri belirlenir
 • 1980 – Ülkenin en büyük karar mercii olarak İslam İnkılabı konseyi halka rapor sunar
 • 1980 – İlk İslami Şura Meclisi seçimleri sona erer ve Cumhuriyi İslami Partisi adayları en fazla oyu elde eder
 • 1980 – Ülkenin güney ve batı savaş bölgelerine seferler düzenler
 • 1980 – Ordu düşman’ın saldırganlığına karşı koymak için teyakkuza geçer. Ulusal Güvenlik Komisyonu Kurulur
 • 1980 – Amerika’nın Tabes çölündeki başarısız askeri operasyonu ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusunun Yezd ili komutanı Muhammed Muntezir Kaim şehid düşer
 • 1980 – Şura Meclisi seçimlerinin ilk aşaması tamamlanır ve 220 temsilci seçilir
 • 1980 –Şura Meclisi çalışmasına başlar. Başbakanın belirlenmesi çalışmalarına hız verilir
 • 1980 – Şehid Dr. Behişti Şiraz’a gider ve İslam İnkılabı’nın mevcut konumu hakkında detaylı bir konuşma yapar
 • 1980 – Şehid Dr. Behişti, Hasan Ayet’in konuşma kasetiyle ilgili açıklamada bulunur
 • 1980 – Başarısız Noje askeri darbe
 • 1980 – İnkılap Konseyi çalışmasına son verir
 • 1980 – Muhammed Ali Recai başbakan olarak meclisten güvenoyu alır
 • Muhammed Recai’nin bakanlar kurulu açıklanır
 • 1980 – Yüksek savunma konseyi savaşın devam edeceğini bildirir
 • 1980 – Şehid Dr. Behişti Azerbaycan eyaletine gider ve burada ordu personelinin savaşa katılması konusunda aydınlatıcı konuşma yapar
 • 1980 – Şehid Dr. Behişti Amol şehrine gider ve kalabalık halk kitlesine hitaben önemli bir konuşma yapar
 • 1980 – Recai hükümeti ve ABD elçiliğinin işgal edilmesiyle ilgili bir konuşma yapar
 • 1980 – Muhammed Rıza Saadeti ve İran Halk Mücahitlerinin üst düzey üyesinin Sovyetler birliğinin yararına casusluk yapmaktan dolayı mahkeme karşısına çıkarılır
 • 1980 – Şehid Dr. Behişti  Tahran’da büyük Tasua yürüyüşünde halk kitlesine hitaben bir konuşma yaptı
 • 1980 Toprak  reformu ve tarla tahsisi konusunda İmam Humeyni tarafından Hüseyin Ali Munteziri, Ali Mişkini ve Seyyid Muhammed Hüseyni Behişti olmak üzere üç kişilik bir heyet belirlenir
 • 1980 – Meşhed kentine gider ve Ordu personeline hitaben bir konuşma yapar
 • 1980 – Liberalizm ve özgürlük konusunda bir konuşma yapar
 • 1980 – Seyyid Abdul Kerim Museviyi Erdebile başarısız bir terör saldırısı düzenlenir
 • 1981 – ABD Elçiliğinde ele geçirilen belgeler ve rehinelerle ilgili bir açıklama yapar
 • 1981 – Kum’da ABD karşıtı önemli bir konuşma yapar
 • 1981 – Toplum’da adalet ve eşitliğin sağlanması, ABD elçiliğinden elde edilen belgeler ve medeni mahkemeler konusunda Keyhan gazetesine önemli bir röportaj verir
 • 1981 – mehdi Bazergan bir konuşma yaparak cumhurbaşkanı Ebul Hasan Beni Sadr’a, Başbakan Muhammed Ali Recai’ye ve Ülke Yüksek Divan Başkanı Seyyid Muhammed Hüseyin Behişti’ye eleştiriler yöneltir
 • 1981 – Almanya’ya yaptığı gezi, toplum’da şiddet’e baş vurulması ve 3 İngiliz asıllı rehinenin serbest bırakılması etrafında bir basın toplantısı düzenler
 • 1981 – Savaş ve Irak Baas rejiminin başlattığı savaşın sonlandırılması yönünde bir heyetin İran7a gelmesiyle ilgili bir konuşma yapar
 • 1981 – Cumhurbaşkanı Beni Sadr tahran üniversitesinde Dr. Muhammed Musaddık’ın vefat yıl dönümü dolayısıyla toplumu gerici bir konuşma yapar
 • Tahran üniversitesinde yaşanan olaylara karşı tepkiler artarak devam eder. Bu doğrultuda bazı milletvekilleri protesto amaçlı istifa ettiklerini açıklarlar
 • 1981 – Cumhurbaşkanı Ebul Hasan Beni Sadr, başbakan Muhammed Ali Recai, Muhammed Hüseyin Behişti ve Ekber Haşimi Refsencani ile televizyonda bir açık tartışmaya katılmak istediğini bildirir
 • 1981 Savcılık Beni Sadr ile yapılacak televizyon münazarasıyla ilgili şartlar açıklar
 • 1981 – Nevruz mesajında ülkenin önemli meselelerine temas edilir
 • 1981 – İmam Humeyni, Muhammed Rıza Mehdevi Keni, Muhammed Yezdi ve Şehabettin İşraki’nin katılımıyla ülke yetkilileri arasında baş gösteren anlaşmazlıkları çözümleme amacıyla bir heyet belirler
 • 1981 – İmam Humeyni, yetkililer arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için 10 maddelik bir bildiri yayınlar
 • 1981 – Ahvaz’da güney cephelerine geziler düzenlenir
 • 1981 – Abadan ablukası kırılır
 • 1981 – Yargı gücünde yapılacak değişiklikler ve Dışişleri bakanlığından bir takım belgelerin çalınmasıyla ilgili bir basın toplantısı düzenlenir
 • 1981 – İmam Humeyni cumhur başkanını uyarıcı sert bir konuşma yapar
 • 1981 – Cumhurbaşkanı Ebul Hasan Beni Sadr ihtilafı giderme heyeti sözcüsü Şehabettin İşraki’nin konuşmasına itiraz eder
 • 1981 – ihtilafı giderme heyeti sözcüsü Şehabettin İşraki cumhurbaşkanının mektubuna itiraz eder
 • 1981 – ihtilafı giderme heyeti ve cumhurbaşkanının açıklamaları konusunda yerli ve yabancı basın mensuplarının katılımıyla bir basın toplantısı düzenler
 • 1981 Güney savaş cephelerini denetler, savaş ve cihad paneline katılır ve bir konuşma yapar
 • 1981 – Cumhurbaşkanı Ebul hasan Beni Sadr İmam Humeyni tarafından baş kumandanlık görevinden azledilir
 • 1981 – Cumhurbaşkanının anayasada belirlenen görevlerinin sınırı konusunda bir basın toplantısı düzenler
 • 1981 – İhtilafı giderme heyeti, Şehabettin İşraki’nin istifasıyla münhal edilir
 • 1981 Ebul Hasan Beni Sadr’ın kanun dışı girişimlerine açıklama getirici bir basın toplantısı düzenler
 • 1981 – Meclis Cumhurbaşkanının siyasi kifayetsizliği yönünde oy kullanır
 • Irakla savaş cephelerinde savunma bakanı Dr. Mustafa Çemran şehid düşer
 • 1981 – Yeni cumhurbaşkanının seçilmesine kadar, başbakan Muhammed Ali Recai, Yüksek divan başkanı Seyyid Muhammed Hüseyni Behişti ve meclis başkanı Ekber Haşimi Refsencani’den oluşan bir cumhurbaşkanlığı konseyi oluşturulur
 • Siyasi gruplardan yeni cumhurbaşkanı adayı konusunda kendi önerilerini açıklamaları ve çalışmalarda bulunmaları istenir
 • Tahran Cuma İmamı Seyyid Ali Hamanei Tahran’ın Ebu Zer camiinde başarısız bir terör saldırısı sonucu yaralanır
 • 1981 –Tahran’da Cumhuriyi İslami Partisinin merkez binasında korkunç bir patlama vuku bulur ve Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyni Behişti 72 çalışma arkadaşıyla birlikte şehid düşer.
 •  Mezarı Tahran’da Beheşti Zehra kabristanında bulunmaktadır. Allah rahmet eylesin.